Договір публічної оферти

Викладений нижче текст Договору, адресований всім без виключення фізичним та/або юридичним особам (надалі – Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Маслій Наталії Валеріївни, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 074 000 0000 026914 від 27.11.2015 року, РНОКПП 3363913887, IBAN UA813220010000026008300070481 (надалі по тексту – Виконавець), укласти даний договір публічної оферти (надалі по тексту – Договір) на викладених нижче умовах.
Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Виконавця і Замовника та визначаються Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами.
Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання відповідно до ст. 634, а факт здійснення Замовником замовлення в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та підтвердження даного замовлення Виконавцем є повним та безперечним прийняттям Замовником всіх умов Договору та Політики конфіденційності, яка є невід’ємним додатком до даного Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Надалі по тексту Договору Виконавець і Замовник також називаються разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.1.2. Приймаючи умови даного Договору, Замовник підтверджує, що:– на момент замовлення Послуги йому виповнилось 18 років;– інформація, що надається під час замовлення Послуги, є правильною та актуальною;– надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Виконавця.1.3. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.1.4. Цей Договір регулює надання послуг на Сайті, в тому числі:- добровільний вибір Замовником Послуги;- самостійне оформлення Замовником заявки на Сайті;- оплата Замовником Послуги, оформленої на Сайті;- надання Послуги Виконавцем на умовах цього Договору.
2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
2.1. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо придбання Послуги, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті "Pla(y)nning", шляхом "http://playnning.com/".2.2. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям "http://playnning.com/", створений для укладення договорів про надання послуг на підставі ознайомлення Замовника з запропонованим Виконавцем описом Послуг, в тому числі на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього відвідування Замовником представництва Виконавця – дистанційним способом.2.3. Послуга – послуги консультування та/або послуги з навчання згідно методики Виконавця, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті.2.4. Замовлення – належно оформлена заявка Замовника на купівлю Послуг, що адресується Виконавцю.2.5. Замовник — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця Послугу згідно умов цього Договору.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цього Договору є надання послуг Виконавцем дистанційним способом, згідно розміщеного на Сайті переліку, на умовах, визначених даним Договором.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Послуги здійснюється Замовником самостійно на Сайті.4.2. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Виконавцем у випадку, якщо:4.2.1. після завершення Замовником дій по оформленню замовлення на Сайті, оператор Виконавця відправить Замовнику реквізити на оплату замовлення (на електронну пошту або у будь-який меседжер за номером телефону, вказаному при оформлені Замовлення), а Замовник оплатить Замовлення у повному обсязі;4.2.2. після завершення Замовником дій по оформленню замовлення на Сайті, Замовник самостійно перейде на сторінку онлайн-оплати і оплатить Замовлення у повному обсязі;4.2.3. після здійснення Замовником Замовлення у телефонному режимі, оператор Виконавця відправить Замовнику реквізити на оплату Замовлення (на електронну пошту або у будь-який меседжер за номером телефону, вказаному при оформлені Замовлення), а Замовник оплатить Замовлення у повному обсязі.4.3. У випадку, якщо оператор Виконавця не відправить Замовнику реквізити на оплату замовлення або Замовник не оплатить його в повному обсязі, таке замовлення не вважається оформленим та не підлягає виконанню Виконавцем.4.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні Замовлення.4.5. Виконавець зобов’язується надати Замовнику усю інформацію, що пов’язана з Послугами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.
5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
5.1. Послуги надаються дистанційним способом шляхом онлайн консультацій на платформі, визначеній Виконавцем, згідно графіку навчання Виконавця.5.2. Графік навчання визначається згідно даних, вказаних Виконавцем на платформі, визначеній Виконавцем або надається Замовнику додатково.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість послуг Виконавця вказується на Сайті.6.2. Загальна вартість Замовлення складається з вартості усіх Послуг, зазначених у Замовленні Замовника, з урахуванням актуальної на час оформлення Замовлення вартості цих Послуг, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів.6.3. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі шляхом внесення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця або за допомогою сервісу LiqPay.6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, згідно офіційного курсу НБУ на день оплати.6.5. Послуга надається Замовнику лише за умови оплати повної вартості Послуг. Оплата вартості Послуги вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Виконавця.6.6. Виконавець має право зупинити виконання Замовлення та/або скасувати Замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Замовником обов’язку з оплати відповідного Замовлення.6.7. Вартість та асортимент Послуг на Сайті можуть бути змінені Виконавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Замовника. При цьому, вартість Послуг, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного Замовлення, є актуальною для оформлення цього Замовлення.6.8. У разі одностороннього розірвання Договору з ініціативи Замовника оплата не повертається.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Виконавець зобов’язаний:7.1.1. надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті;7.1.2. надати Замовнику Послуги згідно переліку на Сайті.7.2. Виконавець має право:7.2.1. не надавати Послуги до моменту здійснення оплати Замовником;7.2.2. вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі ціни на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті;7.2.3. частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з обставинами, які не залежать від волі Виконавця;7.2.4. не публікувати коментарі Замовника.7.3. Замовник зобов’язаний:7.3.1. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті;7.3.2. самостійно оформити замовлення на Сайті;7.3.3. дотримуватися умов цього Договору;7.3.4. при заповненні заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.7.4. Замовник має право:7.4.1. користуватись послугами згідно умов даного Договору;7.4.2. вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;7.4.3. публікувати свої коментарі.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.8.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Послуг.8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.8.4. Виконавець розглядає претензії Замовника протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.8.5. Замовник несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Замовник та Виконавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.9.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.9.3. У випадку, якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення Замовлення Замовником та підтвердження прийняття Замовлення до виконання Виконавцем.10.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх умов цього Договору.
11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Жодна зі Сторін не відповідає за невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання якого-небудь зобов'язання за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання обумовлене обставинами, що перебувають за границями розумного контролю та волі Сторін (форс-мажор). Форс-мажорними визначаються в ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».Сторона, що потерпіла від форс-мажорних обставини, повинна негайно, але не пізніше, ніж через три робочі дні, довести до відома в письмовій формі іншу Сторону про призупинення дії зазначених обставин.Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов'язань або терміну дії Договору на час їх продовження, якщо Сторони не вирішать інакше.Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж два місяці поспіль, кожна Сторона має право відмовитися від цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на Сайті та/або передана Замовнику Виконавцем на інших платформах в межах надання Послуги є власністю Виконавця.12.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.12.3. З усіх питань, які не передбачені умовами цього Договору, Замовник та Виконавець керуються чинним законодавством України.12.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Послуг, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.12.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Сайті) Замовник підтверджує наступне:– Замовник ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх, надає згоду на обробку персональних даних та погоджується з політикою конфіденційності Виконавця у повній мірі та беззастережно;– Замовник ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Послуг, умовами їх оплати та порядком надання, іншими умовами договору про надання послуг, зазначеними на Сайті;– усі надані Замовником при оформленні замовлення дані (перелік Послуг, свої персональні дані, електронну адресу, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Замовник надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Послуг, тощо, які мав намір надати, під час оформлення Замовлення. Внесення змін до Замовлення або відмова від Замовлення після його підтвердження не допускається.